Pracownicze Plany Kapitałowe w administracji, szkołach i ośrodkach pomocy społecznej (PPK w jsfp)

Termin i miasto

09 luty 2021 - Szkolenie ONLINE

godz. 09:00-14:00 - dostęp zdalny (platforma szkoleniowa ClickMeeting)

Zapraszamy na szkolenie poświęcone wdrożeniu i funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

PPK to nowy obowiązek pracodawców, ale również wyzwanie, z którym będą się musiały zmierzyć nasze jednostki już od 1 stycznia 2021r. Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wdrożyć PPK w jednostce oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcach w zakresie obsługi PPK już po jego wprowadzeniu. Podpowiemy, w jaki sposób wybrać instytucję do prowadzenia PPK oraz co oferują nam instytucje finansowe, aby ułatwić obsługę PPK pracownikom działów kadrowo-płacowych. W programie szkolenia została uwzględniona specyfika wdrożenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych.

Na szkoleniu omówimy korzyści jak również zagrożenia w zakresie wprowadzenia i obsługi PPK – wprowadzenie PPK to przecież zwiększenie kosztów zatrudnienia, ale również nowe obowiązki administracyjne związane z obsługą bieżących spraw w zakresie prowadzenia PPK.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cele szkolenia

Cele szkolenia:
- poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych,
- przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań,
- uświadomienie korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzeniem PPK.

 

Program

Program szkolenia:
I.Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma „oskładkowania” wynagrodzenia.
1.Pracownicze Plany Kapitałowe a obecny system emerytalny - rola nowych PPK w zabezpieczeniu emerytalnym.
2.PPK a prawo zamówień publicznych.
3.Uczestnicy PPK – strony uczestniczące w procesie.
4.Od kiedy pracodawcy są zobowiązani utworzyć PPK? – terminy wprowadzania PPK.
5.Jednostka sektora finansów publicznych jako podmiot zatrudniający.
6.Czy jednostka sektora finansów publicznych może być zwolniona z tworzenia PPK?
Czy jeżeli wszyscy pracownicy złożą deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat to pracodawca nadal musi utworzyć PPK?
7.Które instytucje finansowe mogą tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe?
8.W jaki sposób inwestowane będą środki zgromadzone w PPK?
9.Czy gromadzenie środków w PPK jest bezpieczne?

II.Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione.
1.Jakie warunki należy spełnić, aby zostać uczestnikiem PPK?
2.Kto może oszczędzać w PPK – kim według ustawy jest osoba zatrudniona? Forma zatrudnienia a uczestnictwo w PPK.
3.Zapisanie pracownika (osoby zatrudnionej) do PPK – zapis „automatyczny” a uczestnictwo w PPK na wniosek – okres zatrudnienia i wiek uczestnika PPK.
4.Deklaracja z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK – zasady i warunki rezygnacji z uczestnictwa w PPK.
5.Powtórne przystąpienie do PPK po złożeniu deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat.
6.Ponowne automatyczne „zapisanie” do PPK po okresie 4 letnim – wznawianie naliczania wpłat do PPK.

III.Wysokość wpłat odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania.
1.Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) do PPK i sposób ich finansowania. Możliwość zmniejszenia wpłaty podstawowej wnoszonej przez uczestnika PPK.      
2.Wpłaty dodatkowe do PPK i sposób ich finansowania – zasady ustalania wysokości wpłat dodatkowych wnoszonych przez uczestnika i pracodawcę do programu PPK.    
3.Dopłaty dla uczestnika PPK finansowane przez budżet państwa – zasady ich przyznawania. 4. Termin odprowadzania wpłat do instytucji finansowej.      

IV.Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostce sektora finansów publicznych?
1.Główne etapy wdrożenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych.
2.Sposób i zasady wyboru instytucji finansowej do prowadzenia PPK – rola związków zawodowych i reprezentacji pracowników. Czym kierować się przy wyborze instytucji finansowej do prowadzenia PPK?
3.Zawarcie umowy o zarządzanie PPK (między pracodawcą a instytucją finansową):
- warunki zawarcia umowy i treść umowy o zarządzanie,
- koszty obsługi PPK pobierane przez instytucje finansowe,
- w jakim terminie i w jakiej formie należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?. Kto może zawrzeć umowę o zarządzanie w imieniu pracodawcy?
- czy pracodawca w przyszłości będzie mógł zmienić instytucję zarządzającą PPK?
- wprowadzanie zmian do umowy o zarządzanie.
4.Zawarcie umowy o prowadzenie PPK:
– charakter umowy o prowadzenie PPK,
- terminy na zawarcie umów o prowadzenie PPK dla pracowników.,
- przygotowanie listy uczestników PPK niezbędnej do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
5.Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników w zakresie PPK na etapie wdrożenia programu PPK.
6.Oprogramowanie niezbędne do obsługi PPK - dostosowanie programu płacowego do obsługi PPK.
7.Osoby odpowiedzialne za obsługę PPK i kontakt z instytucją finansową prowadzącą PPK.

V. Obsługa administracyjna PPK:
1. Aktualizacja listy uczestników PPK i termin przekazywania danych do instytucji finansowej – zawieranie nowych umów o prowadzenie PPK.
2. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników w zakresie PPK w trakcie funkcjonowania programu.
3. Naliczanie i odprowadzanie wpłat do instytucji finansowej:
• kiedy należy naliczyć i odprowadzić do instytucji finansowej pierwszą wpłatę?  
• w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wpłat do PPK – od jakiej podstawy pracodawca ma naliczać wpłaty do PPK? Jak naliczyć wpłatę w przypadku osiągnięcia przez pracownika tzw. „30 krotności”?
• czy od wpłat „dodawanych przez pracodawcę” należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
• jak naliczyć wpłatę do PPK od wynagrodzenia pracownika – przykład.
4. Obsługa wniosków pracowników (zatrudnionych) w zakresie członkostwa w PPK i pobierania wpłat:    
- zmiana wysokości wpłaty podstawowej/wpłaty dodatkowej – od kiedy naliczamy nową wysokość wpłaty?,    
- rezygnacja z wpłaty dodatkowej uczestnika,    
- rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK – kiedy zaprzestajemy naliczać wpłaty do PPK , gdy pracownik złoży formularz rezygnacji?    
- złożenie wniosku o wznowienie wpłat do PPK a moment naliczenia ponownie wpłaty do PPK.
5. Wpłaty do PPK na raporcie rozliczeniowym ZUS RCA – jak prawidłowo wykazywać wpłaty do PPK na raporcie ZUS RCA?    

VI. Bieżąca współpraca między pracodawcą a instytucją finansową w zakresie prowadzenia PPK – obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej.

VII.Prawa i obowiązki uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego.    
1. Wskazanie osób uprawnionych do dziedziczenia i zgłaszanie zmian.
2. Zgłaszanie zmian w zakresie wysokości wpłat do PPK wnoszonych przez uczestnika programu.    
3. Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika:
• co stanie się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku zmiany pracodawcy,
• ile rachunków PPK może posiadać pracownik.
4. Transfer środków z PPK.

VIII.Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK:
• kiedy można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK,
• na co można przeznaczyć środki zgromadzone w PPK,
• jakie są zasady wypłaty środków z PPK po osiągnięciu 60-roku życia,
• w jaki sposób można skorzystać ze środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem 60-roku życia:
a) pokrycie wkładu własnego w związku z budową domu lub kupnem mieszkania,
b) poważne zachorowanie.
IX. Środki zgromadzone w PPK a rozwód.
X. Zasady dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK w przypadku śmierci pracownika.
XI. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK.
XII. Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK.  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowościami w PPK.
XIII. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

 

Zapraszamy do organizowania szkoleń zamkniętych z zakresu PPK dla jednostek finansów publicznych.

Prowadzimy:

  • szkolenia dla wszystkich pracowników jednostki (wypełniamy obowiązek informacyjny nałożony na pracodawcę w zakresie PPK),
  • szkolenia dla działów kadr, płac i księgowych,
  • szkolenia dla dyrektorów i szefów jednostek.

Szkolenia prowadzone są w formie online i stacjonarnej.

Zapytaj o ofertę: biuro@ekspert-hr.com.pl, tel. 603774141

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

180,00 zł netto ( +23% VAT, brutto 221,40 zł)
Dla firm finansujących szkolenie ze środków publicznych możliwość zwolnienia z VAT – prosimy o wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem dodatkowego Oświadczenia VAT.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych płatność za udział w szkoleniu dokonywana jest po szkoleniu, na podstawie otrzymanej faktury.  

 

Cena szkolenia obejmuje

Szkolenia ONLINE (dostęp zdalny):

  • dostęp do platformy szkoleniowej,
  • materiały szkoleniowe ( w formie elektronicznej)
  • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej ( do samodzielnego wydruku)

Prowadzący

Katarzyna Sobieszczańska – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Ekspert-HR prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Trener współpracujący z najważniejszymi firmami szkoleniowymi w kraju (BDO, INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Russell Bedford itd.) . Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Informacja

Jesteś zainteresowany? Poproś o przygotowanie oferty szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy.

Zapraszam do kontaktu: biuro@ekspert-hr.com.pl

Katarzyna Sobieszczańska

Tel. 603 77 41 41

Oferta w PDF

Pliki do pobrania

Szkolenia zamknięte dla firm

Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla swojej firmy?

Prosimy o kontakt tel. 603 774 141 lub biuro@ekspert-hr.com.pl