PPK NA LIŚCIE PŁAC – uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK w praktyce

Termin i miasto

25 Czerwiec 2021 - Szkolenie ONLINE

godz. 10:00 -14:00 - dostęp zdalny (platforma szkoleniowa ClickMeeting)

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce PPK.Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu PPK.

Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie naliczania wpłat do PPK, a także wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Na szkoleniu omówione zostaną problemy z którymi spotykają się w praktyce osoby naliczające wpłaty do PPK.
Pracownicze Plany Kapitałowe to temat nowy, który wśród pracowników działów kadrowo-płacowych budzi wiele wątpliwości.
Brak jasnych przepisów, zmieniające się interpretacje i chaos w programach kadrowo-płacowych sprawia, że obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych może być problemem dla pracodawców.      
Na szkoleniu odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu obsługi PPK.
Poszerzymy wiedzę i umiejętności z zakresu PPK, które usprawnią proces zawierania umów, obsługi wniosków i naliczania wpłat.

Zapraszamy również do podzielenia się swoimi pytaniami i wątpliwościami na naszym szkoleniu.

Cele szkolenia
 • poszerzenie wiedzy z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • nabycie nowych umiejętności w zakresie obsługi PPK,
 • uświadomienie zagrożeń związanych z obsługą PPK,
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia.
Program

I. Uczestnictwo w PPK:
1. Zasady uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym.
2. Przedsiębiorcy i członkowie zarządów jako uczestnicy PPK. Kiedy osoby prowadzące działalność zostaną uczestnikami PPK?
3.Czy młodociani, którzy ukończyli 18 r.ż mogą zostać uczestnikami PPK?
4.Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
5.Jak prawidłowo ustalić długość okresu zatrudnienia uprawniającego do uczestnictwa w PPK?
6.Sposób ustalania okresu zatrudnienia uprawniającego do uczestnictwa w PPK w przypadku różnych form zatrudnienia.

II. Zawieranie umów o prowadzenie PPK w praktyce:
1.Ustalanie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
2.Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym.
3.Ponowne zatrudnienie a uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK – czy należy zawrzeć nową umowę o prowadzenie dla pracownika?
4.Do kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym?
5.Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która wcześniej złożyła deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK.

III. Naliczanie wpłat do PPK w praktyce:
1.Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK.
2.Tzw. „trzydziestokrotność” a naliczanie wpłat do PPK.
3.Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia.
4.Naliczanie wpłat do PPK dla osób:
a) przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
b) przebywających na zwolnieniach lekarskich,
c) korzystających z urlopów bezpłatnych.
5.Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK – brak możliwości naliczania wpłaty pracownika.
6.Naliczanie wpłaty do PPK w przypadku:
a) złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK,
- sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
- konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty,
b) złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
c) zmiany wysokości wpłaty dodatkowej,
d) rezygnacji z wpłaty dodatkowej.

IV. Zaliczka na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy do PPK:
1.Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.
2.Moment powstania przychodu po stronie pracownika.
3.Termin dokonania wpłaty do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki – przykłady.

V. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK:
1.Moment złożenia deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a obowiązek skorygowania naliczeń wpłat do PPK na listach płac.
2.Rezygnacja z dokonywania wpłat a 4 letnie okresy wznowienia naliczeń.
3.Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie.
4.Korekty naliczenia wpłat do PPK z  tytułu złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat.

VI. Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia.

VII. Raportowanie wpłat do PPK na ZUS RCA.

VIII. Naliczanie wpłat do PPK w przypadku śmierci pracownika.

IX.RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.

X. Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.

XI. Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.

XII. Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.

XIII. Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu:

a) zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK,
b) błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych,
c) dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie.
Czy pracodawca może zapłacić do instytucji zaległe wpłaty i potrącić je z wynagrodzenia pracownika?

XIV. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.
 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenia online ( dostęp zdalny):

150,00 zł netto/osoba ( +23% VAT, brutto 184,50 zł)

Dla podmiotów z sektora finansów publicznych płatność dokonywana jest po szkoleniu.
Dla pozostałych podmiotów płatność za udział w szkoleniu dokonywana jest przed szkoleniem – dane dotyczące płatności zostaną przesłane mailowo wraz z potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie.


Dla firm finansujących szkolenie ze środków publicznych możliwość zwolnienia z VAT – prosimy o wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem dodatkowego Oświadczenia VAT ( UWAGA! Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać mailowo skan wypełnionego oświadczenia ale również należy wysłać do nas oryginał oświadczenia pocztą – podstawą do zwolnienia z VAT jest dostarczenie oryginału oświadczenia).

 

Cena szkolenia obejmuje

Szkolenia stacjonarne:

 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia ONLINE (dostęp zdalny):

 • dostęp do platformy szkoleniowej,
 • materiały szkoleniowe ( w formie elektronicznej)
 • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej ( do samodzielnego wydruku)

Prowadzący

Katarzyna Sobieszczańska – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Ekspert-HR prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Trener współpracujący z najważniejszymi firmami szkoleniowymi w kraju (BDO, INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Russell Bedford itd.) . Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Informacja

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@ekspert-hr.com.pl

Ilość miejsc na szkolenia ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia bezpośrednio w Twojej firmie – osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.

Pliki do pobrania

Szkolenia zamknięte dla firm

Chcesz zorganizować szkolenie zamknięte dla swojej firmy?

Prosimy o kontakt tel. 603 774 141 lub biuro@ekspert-hr.com.pl